Ansicht der Kamera auf der Pressetribüne

Nadawki

Što čini krajny sejm?

Zakonje wobzamkować

Sakski krajny sejm rozsudźi wo wšěch zakonjach, kotrež padnu do kompetencneho wobłuka Swobodneho stata Sakskeje. Tole wopřijima na př. šulski a kubłanski wobłuk a policajske prawo.
Zapósłancy wobzamkuja etat kraja.

Prawo, krajnemu sejmej naćiski zakonja předpołožić, přisteji frakcijam, šěsć abo wjace zapósłancam, statnemu knježerstwu a ludej přez ludowy namjet.

Krajny sejm wobzamkuje přez połnozhromadźiznu - plenum - zasadnje w zjawnym posedźenju. Plenum je zdobom forum za zjawnu debatu, za wažne politiske wuprajenja jednotliwych zapósłancow, frakcijow a statneho knježerstwa.

Reprezentantow wolić

Detailansicht öffnen: Edit RedDot Bildunterschrift President of the State Parliament Dr. Matthias Rößler (l.) swears in Prime Minister Michael Kretschmer on 20 December 2019.
Prezident krajneho sejma Dr. Matthias Rößler (nalěwo) přijimuje dnja 20. decembra 2019 přisahu wot parlamenta woleneho ministerskeho prezidenta Swobodneho stata Sakskeje Michala Kretschmera.
Detailansicht öffnen: Dr. Matthias Grünberg (r.) is sworn in as President of the Saxon Consitutional Court after his election by President oft he State Parliament Dr. Matthias Rößler
Prezident krajneho sejma Dr. Matthias Rößler (nalěwo) přijimuje přisahu Dr. Matthiasa Grünberga po jeho wólbje k prezidentej Sakskeho wustawoweho sudnistwa

Sakski krajny sejm woli nimo swójskich reprezentantow kaž prezidenta a wiceprezidentow wulku ličbu dalšich wosobow.

Ministerski prezident:

Wusahowacy wuznam ma při tym wólba ministerskeho prezidenta. Tutoho woli krajny sejm z wjetšinu swojich čłonow bjez debaty w tajnym wothłosowanju. Ministerski prezident powołuje a pušća statnych ministrow a statnych sekretarow a postaja swojeho zastupjerja.

Sakske wustawowe sudnistwo:

Krajny sejm woli z dwěmaj třećinomaj swojich sobustawow čłonow Sakskeho wustawoweho sudnistwa. Wustawowe sudnistwo je wustawowy organ, kotryž je runoprawny z krajnym sejmom a statnym knježerstwom. Wone rozsudźa mj. dr. we wustawoprawniskich zwadach mjez wustawowymi organami a wo přezjednosći krajnych zakonjow ze sakskej wustawu.

Statne knježerstwo kontrolować

Sakski krajny sejm kontroluje dźěło statneho knježerstwa.

Zapósłancam steja za to wšelake instrumenty a postupowanja k dispoziciji, na př.:

Małe naprašowanja:

Wšitcy zapósłancy smědźa pisomne naprašowanja na statne knježerstwo stajeć, na kotrež dyrbi so – hač na mało wuwzaćow – wotmołwić. Małe naprašowanja so nadpřerěznje husto wot zapósłancow opozicije wužiwaja.

Naprašowanje statneho knježerstwa:

W kóždym plenarnym tydźenju maja zapósłancy móžnosć, so jednoho čłona statneho knježerstwa w parlamenće naprašować. Znajmjeńša jónu wob lěto staja so ministerski prezident naprašowanju.

Přepytowanske wuběrki:

Wone zasadźa so wot parlamenta na próstwu pjećiny zapósłancow za přepytowanje wěstych wobstejnosćow, kotrychž wujasnjenje leži w zjawnym zajimje.

 

Měnjenja artikulować

Wuznamna je tež funkcija krajneho sejma jako zjawny politiski forum swobodneho stata. Tule maja so po móžnosći mnohorazne měnjenja wuprajić a k namakanju politiskich rozsudow přinošować. Zdobom maja so w Sakskim krajnym sejmje w ludźe wobstejace měnjenja zwuraznić.

 Wobydlerki a wobydlerjo, přizjewjene skupiny wopytowarjow kaž tež zastupjerjo medijow móžeja plenarne posedźenja z wopytowarskeje tribuny sćěhować (informacije za wopytowarjow). Tule namaka hač do 150 ludźi městno. Krajny sejm móže zjawnosć jenož z wjetšinu dweju třećinow w jednotliwych padach wuzamknyć.

Lobby před plenarnej žurlu słuži zapósłancam, čłonam statneho knježerstwa kaž tež žurnalistam jako městnosć schadźowanja za rozmołwy a interviewy.