Pokiwy za škit datow

Pokiwy za škit datow za webstronu Sakskeho krajneho sejma

Wudźeržowar tuteje webstrony a webservera kaž tež zamołwity w zmysle Zakładneho wukaza wo škiće datow (DSGVO) a Telemedijoweho zakonja (TMG) je Sakski krajny sejm/Sächsischer Landtag, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Drježdźany/Dresden.

Sakski krajny sejm zawěsći wšě trěbne techniske a organizatoriske naprawy, zo by škit wšěch Wašich wosobinskich datow zaručił. Orientujemy so striktnje po wot Zakładneho wukaza wo škiće datow předpodatych zasadach za předźěłanje wosobinskich datow. Slědowace wozjewjenje wo škiće datow wujasnja Wam jako wužiwarjej wašnje, wobjim a zaměr předźěłanja wosobinskich datow na tutej webstronje.

Protokolowanje

Přistupy na naš webserver so bjez wuwzaća anonymnje protokoluja. Zwěsćuje so jenož fakt přistupa a wotwołany dokument. Poćah na wosobu wužiwarja je na kóždy pad wuzamknjeny. Zběrane protokolowe daty so jenož za čas wot 90 dnjow na webserveru składuja.

Cookieje

Pola cookiejow jedna so wo małe tekstowe dataje, kotrež so na krutu tačel pisaja. Cookieje zmóžnjeja zasospóznaće internetneho browsera. Webstrona Sakskeho krajneho sejma sadźi dwaj technisce trěbnej cookiejej: Jedyn cookie je trěbny za wudźeržowanje webstrony a so po skónčenju teje session zaso wotstroni. Druhi cookie so sadźi, zo by so móhło zwěsćić, zo je wužiwar wokno z pokiwami za nałožowanje cookiejow a link k pokiwam za škit datow potwjerdźił. Je-li cookie sadźeny, so pokiwowe wokno njepokaza.

e-trackery

Za statistiske wuhódnoćenje přistupow wopytowarjow nałožujemy e-trackery. Tak zdobyte daty so w anonymizěrowanej formje k tomu trjebaja, zo by so wužiwanje webstrony Sakskeho krajneho sejma analyzowało a strona so polěpšiła. K tomu hromadźa a zawěsćeja so z technologijemi etracker GmbH (www.etracker.com) daty za zaměry optiměrowanja. Z tutych datow móžeja so pod pseudonymom wužiwanske profile wudźěłać. Za to sadźi so cookie. Z e-tracker-technologijemi zběrane daty so bjez wosebiće dateje dowolnosće potrjecheneho za to njewužiwaja, zo by so wopytowar tuteje webstrony wosobinsce identifikował a zo njeby so z wosobinskimi datami přez nošerja pseudonyma hromadźe zwjedł. Zběranju a zawěsćenju datow móže so kóždy čas ze skutkowanjom za přichod znapřećiwić. Sakski krajny sejm wukonja webanalyzu na swojich internetnych stronach z opciju škita datow »Rozšěrjena konformnosć datoweho škita«. To woznamjenja, zo so žane dospołne IP-adresy njepředźěłuja. IP-adresy so nimo toho tež jenož anonymnje zawěsćeja. Za anonymizěrowanje so wone wo poslednje 8 bitow skrótša. Za optiměrowanje wobsahow so Web Analytics-kategorije »Wopytowarjo« (ličba a častosće), »Wužiwanje« (wobsahi, zastupne a wustupne strony, wobchad z klikami), »Pochad« (kraj, pytanske mašiny), kaž tež technologije za přistup »Web« a »Mobil« analyzuja.

Link k znapřećiwjenju (w němskej rěči): Widerspruch gegen die Auswertung mit e-tracker

Wobchad z wosobinskimi datami

Při wopyće tuteje webstrony so, přeco po wašnju wužiwanja, wot Sakskeho krajneho sejma wosobinske daty předźěłaja. Prawniske zakłady za to su art. 6 wotstawk 1 sada 1 e) DSGVO w zwisku z § 3 SächsDSDG (Přewzaće nadawkow w ramiku wukonjenja zjawneje namocy), art. 6 wotstawk 1 sada 1 f) DSGVO (woprawnjene zajimy we wobłuku zjawnostneho dźěła Sakskeho krajneho sejma) resp. art. 6 wotstawk 1 sada 1 a) DSGVO (přizwolenje) kaž tež Wukaz wo škiće datow Sakskeho krajneho sejma. Wo nadrobnosćach informujemy Was w sćěhowacych pasažach.

Powěsće a skazanki

Na webstronje Sakskeho krajneho sejma wobsteji móžnosć, powěsće na Sakski krajny sejm, na frakcije, na zapósłancow, wěste wotrjady abo na sobudźěłaćerjow zarjadnistwa Sakskeho krajneho sejma pósłać a publikacije skazać. Za to je zapodaće wosobinskich abo słužbnych datow trěbne. Daty zapodadźa so zasadnje do wotpowědneho kontaktneho formulara. Po skónčenju zapodaća so z datow e-mail generěruje, kotraž sćele so na mail-server Sakskeho krajneho sejma a wottam na potrjecheneho adresata pola Sakskeho krajneho sejma. Date wosebitosće so w slědowacym při jednotliwych móžnosćach zapodaća wopisuja.
Wužiwanje poskićenych serwisowych wukonow a słužbow přez wužiwarja wotměwa so wuraznje dobrowólnje a jenož po přihłosowanju wužiwarja. Ze zapodaćom datow do wotpowědneho formulara a wotpósłanjom datow přihłosuje wužiwar předźěłanju wot njeho posrědkowanych datow za z posrědkowanjom wotmysleny zaměr. Přihłosowanju móže so kóždy čas ze skutkowanjom za přichod znapřećiwić. Znapřećiwjenje přihłosowanja so prawosće předźěłanja datow hač k znapřećiwejnju na zakładźe předchadźaceho přihłosowanja njedótka. Znapřećiwjenje móže so pisomnje na Sakski krajny sejm/Sächsischer Landtag, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Drježdźany/Dresden abo elektronisce přez kontaktny formular


Charakter a wobjim předźěłanych datow wotwisujetaj wot konkretneho zaměra zběranja datow. Podate wosobinske daty (wos. mjeno, e-mailowa adresa) předźěłaja so jenož za připósłanje požadanych wozjewjenjow abo informacijow resp. za při konkretnym kontaktnym formularje w datym padźe eksplicitnje mjenowane zaměry.

W jednotliwym:


Powěsće na Sakski krajny sejm, frakcije, zapósłancow, na jednotliwe wotrjady resp. sobudźěłaćerjow Sakskeho krajneho sejma

Pola powěsćow, kotrež so z kontaktnymi formularami homepage posrědkuja, zběramy sćěhowace daty:
•    nastupnosć
•    tekst powěsće
•    kontaktowe daty, wos. e-mailowa adresa, wotpósłarja (jenož po wotpowědnym wuběrje w kontaktnym formularje).

Dalokož wobroćeja so powěsće na wotrjady a sobudźěłaćerjow Sakskeho krajneho sejma, so předležace daty tam za čas indiwidualneje komunikacije z Wami předźěłaja a w datym padźe na zamołwite instancy internje a eksternje dale posrědkuja.

Powěsće na zapósłancow resp. frakcije posrědkuja so na wot konkretneho zapósłanca resp. wot frakcije zapołoženeje e-mailoweje adresy pola Sakskeho krajneho sejma, w datym padźe pak tež njezaklučowane na e-mailowu adresu pola priwatneho poskićowarja; wosebite zawěsćenje datow na webserveru Sakskeho krajneho sejma so njestanje.

Skazanje publikacijow a "Landtagskuriera"

Při skazanju publikacijow registrujemy adresu přijimowarja ze sćěhowacymi datami:

•    publikacija
•    institucija (dobrowólnje)
•    mjeno
•    dróha, domowe čisło
•    póstowe wodźenske čisło
•    městnosć
•    telefonowe čisło (dobrowólnje)
•    e-mailowa adresa


Wot wužiwarja zapodate daty dochadźeja direktnje přez e-mail pola za rozpósłanje zamołwiteho wotrjada. Po wotpósłanju skazanki so daty tam štyri tydźenje po rozesłanju wotstronja.

Při skazanju abonementa "Landtagskuriera" posrědkuja so wosobinske daty na za prawidłowne rozesłanje "Landtagskuriera" zamołwite předewzaće (tuchwilu SDV – Die Medien AG, Tharandter Str. 23-35, 01159 Drježdźany/Dresden) a so tam kaž tež pola Sakskeho krajneho sejma za čas abonementa składuja.

Rozesłanje šulerskeje protyki přewjedźe so zdźěla direktnje přez zamołwite ćišćerske předewzaće (tuchwilu: Druckerei Thieme Meißen GmbH, Zaschendorfer Str. 91, 01662 Mišno/Meißen). Za tutón zaměr dadźa so za rozesłanje trěbne a wosobinske daty na ćišćerske předewzaće dale.

Wotskazanje "Landtagskuriera"

Při wotskazanju "Landtagskuriera" registrujemy

•    mjeno
•    dróha, domowe čisło
•    póstowe wodźenske čisło
•    městnosć
•    čisło kupca

Registrowane daty posrědkuja so na za rozesłanje "Landtagskuriera" zamołwite předewzaće, zo by so wone wo skónčenje abonementa starało. Po skónčenju abonementa so daty pola zamołwiteho předewzaća kaž tež pola Sakskeho krajneho sejma zhašeja.

Socialne syće a programy (tools) wot třećich poskićowarjow

Zo by so předstajenje na webstronje spodobnje prezentowało a móžnosć stworiła, wobsahi na jednore wašnje dale rozšěrjeć, wužiwamy funcionality druhich poskićowarjow. Z tym zwisowace procesy předźěłanja datow rozkładźemy Wam w slědowacych přispomnjenjach. Prošu wobkedźbujće, zo płaća tute pokiwy za škit datow jenož za wužiwanje webstrony Sakskeho krajneho sejma, nic pak za wužiwanje poskitkow třećich.

Facebook a Twitter

Wy móžeće wěste wobsahi webstrony Sakskeho krajneho sejma w socialnymaj syćomaj Facebooka a Twittera dźělić a z tym je swojim přećelam dale poručeć. Při wotwołanju webstrony Sakskeho krajneho sejma njewotměwa so žane awtomatiske daledaće datow na wudźeržowarjow socialnych syćow. Hakle po aktiwěrowanju z logom wotpowědneje socialneje syće woznamjenjeneho dźělenskeho knefla (Teilen-Button) natwarja Waš browser direktny zwisk ze socialnej syću. Při tym posrědkuja so jej, njewotwisnje wot toho hač sće pola socialneje syće zalogowani, daty, mj. dr. Waša IP-adresa a w datym padźe Waša komputerowa ID. Hdyž so potom pola socialneje syće zalogujeće abo hdyž sće při stłóčenju dźělenskeho knefla hižo zalogowani, přirjaduje socialna syć wotwołanje strony Wašemu profilej. Wyše toho njeznajemy wobsah zběranych datow a zaměr předźěłanja datow přež socialnu syć. Tohodla doporučamy, datoškitne pokiwy wudźeržowarjow socialnych syćow přečitać. Tute namakaće pod:

  • https://www.facebook.com/policy.php (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland)
  • https://twitter.com/de/privacy (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland)

Yumpu

Sakski krajny sejm staja wšelake publikacije k dočasnemu wobhladanju wo wot i-magazine AG (Gewerbestraße 3, 9444 Diepoldsau, Šwicarska/Schweiz) wudźeržowaneje słužby Yumpu k dispoziciji. Při wopyće webstrony Sakskeho krajneho sejma njeposrědkuja so žane daty awtomatisce na Yumpu. Hakle z nakliknjenjom dočasneho wobhladanja publikacije stanje so posrědkowanje IP-adresy na Yumpu-server, zo by so digitalna publikacija wottam wotwołać móhła. Nimo toho sadźi Yumpu cookie, dalokož to Waš server dowola. Kotre wosobinske daty so přez Yumpu předźěłaja, njeje nam znate. Doporučamy lekturu AGB tuteje i-magazine AG (https://www.yumpu.com/de/info/agb).

Openroute Service

Na webstronje Sakskeho krajneho sejma wobsteji móžnosć, z rutowym planowakom přijězd k Sakskemu krajnemu sejmej planować. Za to wužiwa Sakski krajny sejm słužbu Openroute Service (HeiGIT gGmbH, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Heidelberg). Při tym so interaktiwne karty wot třećich poskićerjow wotwołaja a wosobinske daty, kaž IP-adresa, zběraja. Prošu wobkedźbujće k tomu směrnicy za škit datow wot Openroute Service openrouteservice.org, OpenStreetMap Foundation osmfoundation.org.

Informacija a dalše prawa potrjechenych

Na Waše žadanje Wam rady zdźělimy, hač a kotre wosobinske daty k Wašej wosobje so při wudźeržowanju webstrony předźěłaja. Na Waše prawa na zhašenje, porjedźenje, wobmjezowanje wobdźěłanja, spřećiwjenje abo přenjesenje datow wuraznje skedźbnjamy. Prošu wobroćće so za realizowanje tutych na hamtsku społnomócnjenu za škit datow.


Hamtska społnomócnjena za škit datow

Jako hamtska społnomócnjena za škit datow zarjadnistwa Sakskeho krajneho sejma steji Wam knjeni Stefanie Hischer k wotmołwjenju na prašenja k datowemu škitej a přizjewjenju Wašich prawow na informaciju a prawa potrjechenych k dispoziciji. Docpějeće ju přez tutón kontaktny formular

Dohladowanska instanca

Přisłušna dohladowanska instanca je Sakski społnomócnjeny za škit datow. Wotp. art. 77 wotst. 1 DSGVO maće najebać druheje zarjadniskoprawniskeje abo sudniskeje prawniskeje pomocy prawo na pohóršk pola přisłušneje dohladowanskeje instancy, hdyž sće měnjenja, zo přeńdźe so předźěłanje Was potrjechjacych wosobinskich datow prěćiwo DSGVO.

Eksterne linki

Sakski krajny sejm njepřewozmje žanu zamołwitosć za wobsahi eksternych webstronow, na kotrež so wot www.landtag.sachsen.de zalinkowaše. Jeli na zalinkowanych stronach dwělomnne abo njelegalne wobsahi zwěsćiće, smy za wotpowědny pokiw dźakowni.