Informace o ochraně údajů

Informace o ochraně údajů pro webové stránky Saského zemského sněmu

Provozovatelem této webové stránky a webového serveru, jakož i správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a zákona o elektronických médiích (TMG) je Saský zemský sněm, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden.

Saský zemský sněm činí všechna nezbytná technická a organizační opatření, aby byla zaručena ochrana Vašich osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se striktně řídíme zásadami nařízení o ochraně. Následující prohlášení o ochraně údajů Vám jakožto uživateli objasní způsob, rozsah a účel zpracování osobních údajů na této webové stránce.

Protokolování

Přístupy na náš webový server se protokolují výhradně anonymně. Zaznamenává se pouze skutečnost přístupu k vyvolanému dokumentu. Odkaz na konkrétní osobu uživatele je v každém případě vyloučen. Zaznamenaná data protokolu se na webovém serveru ukládají pouze na období 90 dnů.

Cookie soubory

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na pevný disk. Cookies umožňují opětovnou identifikaci internetového prohlížeče. Webová stránka Saského zemského sněmu ukládá dva technicky nezbytné cookie soubory: Jeden cookie soubor je nutný pro provoz webové stránky a po ukončení relace se smaže. Druhý cookie soubor se ukládá proto, aby bylo možné zjistit, že uživatel potvrdil okno s upozorněním ohledně používání cookie souborů a odkazem na informace o ochraně údajů. Po uložení cookie souboru se okno s upozorněním nezobrazí.

e-tracker

Pro statistické vyhodnocení návštěvnických přístupů používáme e-tracker. Takto zjištěné údaje používáme v anonymizované formě k tomu, abychom analyzovali a vylepšovali využívání webové stránky Saského zemského sněmu. K tomu se s pomocí technologie společnosti etracker GmbH (www.etracker.com) shromažďují a ukládají údaje za účelem optimalizace. Z těchto údajů je možné vytvářet uživatelské profily pod pseudonymem. K tomu se ukládá cookie soubor. Údaje získané technologiemi e-tracker se bez zvláštního uděleného souhlasu dotyčného nevyužívají k identifikaci osoby návštěvníka této webové stránky ani se žádným způsobem nespojují s osobními údaji nositele pseudonymu. Shromažďování a ukládání údajů je možné kdykoli zrušit s platností do budoucnosti. Saský zemský sněm provozuje na svých internetových stránkách webovou analýzu s možností ochrany údajů „Rozšířená shoda ochrany údajů". To znamená, že se nezpracovávají kompletní IP adresy. Navíc se IP adresy ukládají pouze v anonymizované formě. Pro anonymizaci se provádí zkrácení o posledních 8 bitů. Pro optimalizaci se analyzují kategorie Web Analytics „Návštěvník" (počet a četnost), „Využití" (obsahy, časy přihlášení/odhlášení, klikání), „Původ" (země, vyhledávací zařízení), a rovněž technologie přístupu „Web" a „Mobil".
Odkaz na vznesení námitky (v němčině): Vznesení námitky proti vyhodnocování prostřednictvím e-trackeru

Nakládání s osobními údaji

Při návštěvě těchto stránek zpracovává Saský zemský sněm (v závislosti na způsobu použití) osobní údaje. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 e) GDPR ve spoj. s § 3 SächsDSDG (Plnění povinností v rámci výkonu veřejné moci), čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR (oprávněné zájmy v kontextu vztahů Saského zemského sněmu s veřejností), resp. čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR (souhlas) a rovněž Prohlášení Saského zemského sněmu o ochraně údajů. Podrobnosti naleznete v následujících odstavcích.

Zprávy a objednávky

Na webové stránce Saského zemského sněmu máte možnost zasílat zprávy Saskému zemskému sněmu, politickým stranám, poslancům, konkrétním oddělením nebo zaměstnancům správy Saského zemského sněmu. Na webové stránce si rovněž můžete objednat publikace. Proto je vyžadováno zadání osobních nebo komerčních údajů. Zadání údajů se provádí zásadně přes příslušný kontaktní formulář. Po ukončení zadání se z údajů vygeneruje e-mail, který se odešle na mailový server Saského zemského sněmu a odtud dotyčnému příjemci Saského zemského sněmu. Konkrétní specifika jsou následně popsána u jednotlivých možností zadání.

Využití nabízených servisních výkonů a služeb uživatelem probíhá výslovně na dobrovolné bází a pouze po souhlasu uživatele. Zadáním údajů do příslušného formuláře a odesláním údajů uděluje uživatel svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů k účelu sledovanému tímto poskytnutím. Souhlas je možné kdykoli zrušit s platností do budoucnosti. Zrušením souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování na základě uděleného souhlasu, a to až do jeho zrušení. Zrušení souhlasu lze prohlásit písemně na adrese: Sächsischer Landtag, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden nebo elektronicky prostřednictvím Kontaktního formuláře.

Způsob a rozsah zpracování údajů závisí na daném účelu shromažďování údajů. Uvedené osobní údaje (především jméno, e-mailová adresa) se zpracovávají pouze k odesílání požadovaných publikací nebo informací, resp. pro účely příp. explicitně uvedené u jednotlivého kontaktního formuláře.

Konkrétně:

Zprávy pro Saský zemský sněm, politické strany, poslance, jednotlivá oddělení, resp. zaměstnance Saského zemského sněmu

U zpráv, které se odesílají prostřednictvím kontaktních formulářů na domovské stránce, shromažďujeme následující údaje:

 • Věc
 • Text zprávy
 • Kontaktní údaje, především e-mailovou adresu odesílatele (pouze po výběru v kontaktním formuláři).

Pokud jsou zprávy směřovány oddělením a zaměstnancům Saského zemského sněmu, zpracovávají se zde výše uvedené údaje po dobu individuální komunikace s Vámi a případně se předávají odpovědným interním nebo externím místům.

Zprávy poslancům, resp. politickým stranám, se odesílají na e-mailovou adresu uvedenou poslancem nebo politickou stranou u Saského zemského sněmu, příp. se také předávají v nezašifrované podobě na e-mailovou adresu soukromého poskytovatele; k oddělenému ukládání údajů na webový server Saského zemského sněmu nedochází.

Objednávka publikací a Kurýra zemského sněmu

Při objednávce publikací shromažďujeme adresu příjemce s následujícími údaji:

 • Publikace
 • Instituce (dobrovolný údaj)
 • Jméno
 • Ulice, č. p.
 • PSČ
 • Obec
 • Telefonní číslo (dobrovolný údaj)
 • E-mailová adresa

Uživatelem uvedené údaje odcházejí prostřednictvím e-mailu přímo na oddělení, které odpovídá za zaslání. Po zaslání objednávky se údaje čtyři týdny po odeslání smažou.

Při objednávce předplatného Kurýra zemského sněmu se osobní údaje předávají společnosti, která je zasíláním Kurýra zemského sněmu pověřena (v současnosti je to SDV – Die Medien AG, Tharandter Straße 23-35, 01159 Dresden) a zde, a rovněž u Saského zemského sněmu, zůstávají tyto údaje uložené po dobu trvání předplatného.

Zasílání studentského diáře probíhá částečně přímo prostřednictvím pověřené tiskárny (v současnosti je to: Druckerei Thieme Meißen GmbH, Zaschendorfer Str. 91, 01662 Meißen). Pro tento účel se osobní údaje nezbytné pro zaslání poskytují tiskárně.

Zrušení předplatného Kurýra zemského sněmu

Při zrušení předplatného Kurýra zemského sněmu shromažďujeme

 • Jméno
 • Ulice, č. p.
 • PSČ
 • Obec
 • Zákaznické číslo

Shromažďované údaje poskytujeme společnosti, která je pověřena zasíláním Kurýra zemského sněmu, aby mohlo být ukončení předplatného realizováno. Po ukončení předplatného se osobní údaje smažou jak u pověřené společnosti, tak i u Saského zemského sněmu.

Sociální sítě a nástroje třetích poskytovatelů

Abychom mohli prezentaci naší webové stránky zobrazovat požadovaným způsobem a umožnili zpracování obsahů jednoduchým způsobem, využíváme funkce jiných poskytovatelů. Následně vysvětlujeme postupy zpracování údajů, které s tím souvisejí. Upozorňujeme, že tyto informace o ochraně údajů se týkají pouze využití webové stránky Saského zemského sněmu, nikoli využití nabídek třetích stran.

Facebook a Twitter

Určité obsahy webové stránky Saského zemského sněmu můžete sdílet na sociálních sítích Facebook a Twitter a doporučit je tak svým přátelům. Při vyvolání webové stránky Saského zemského sněmu nedochází k automatickému poskytování údajů provozovateli sociálních sítí. Teprve po potvrzení tlačítka pro sdílení, opatřeného logem příslušné sociální sítě, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se sociální sítí. Přitom se (nezávisle na tom, zda jste přihlášení na sociální síť) předají této síti údaje, mj. Vaše IP adresa a příp. ID Vašeho zařízení. Pokud se potom přihlásíte na sociální síť, nebo jste už při stisknutí tlačítka pro sdílení přihlášeni, přiřadí sociální síť vyvolání stránky Vašemu profilu na této sociální síti. Jinak nám není nic známo o obsahu shromažďovaných údajů a účelu, pro který sociální síť údaje zpracovává. Proto doporučujeme přečíst si informace o ochraně údajů provozovatelů sociálních sítí. Naleznete je zde:

Yumpu

Saský zemský sněm poskytuje různé publikace k náhledu prostřednictvím služby Yumpu společnosti i-magazine AG (Gewerbestraße 3, 9444 Diepoldsau, Schweiz). Při návštěvě webové stránky Saského zemského sněmu se službě Yumpu automaticky nepředávají žádné údaje. Teprve po kliknutí na náhled publikace dojde k předání IP adresy na server Yumpu, aby odtud bylo možné vyvolat digitální publikaci. Pokud to Váš prohlížeč dovolí, uloží Yumpu pro tento účel cookie soubor. Jaké osobní údaje Yumpu zpracovává, nám není známo. Doporučujeme přečtení VOP společnosti i-magazine AG (https://www.yumpu.com/de/info/agb).

Openroute Service

Na webové stránce Saského zemského sněmu máte možnost naplánovat si příjezd k Saskému zemskému sněmu pomocí plánovače trasy. Saský zemský sněm k tomu využívá službu Openroute Service (HeiGIT gGmbH, Schloss-Wolfsbrunnenweg 33, 69118 Heidelberg). Přitom se stahují interaktivní mapy třetích poskytovatelů a shromažďují osobní údaje, například IP adresa. Věnujte proto pozornost zásadám ochrany osobních údajů společnosti Openroute Service openrouteservice.org, OpenStreetMap Foundation osmfoundation.org.

Informace a další práva subjektu údajů

Na Vaši žádost Vám rádi sdělíme, zda a jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme v rámci provozu této webové stránky. Na Vaše práva na smazání, opravu, omezení zpracování, zrušení souhlasu nebo poskytování údajů Vás výslovně upozorníme. Kvůli uplatnění svých práv se obraťte na příslušného inspektora ochrany údajů.

Inspektor ochrany údajů

Inspektorem ochrany údajů správy Saského zemského sněmu je paní Stefanie Hischer, která Vám ráda zodpoví otázky k ochraně údajů a uplatnění Vašeho práva na informace nebo další práva subjektu údajů. Kontaktujte ji prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře.

Úřad pro dohled nad ochranou údajů

Příslušným úřadem pro dohled nad ochranou údajů je Saský inspektor ochrany údajů. V souladu s čl. 77 odst. 1 GDPR máte, aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky, právo na stížnost u příslušného úřadu pro dohled nad ochranou údajů, pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje GDPR.

Externí odkazy

Saský zemský sněm nepřebírá odpovědnost za obsahy externích webových stránek, na něž je na stránce www.landtag.sachsen.de odkaz. Pokud na stránkách, na něž je odkazováno, objevíte podezřelý nebo protiprávní obsah, budeme rádi, když nás na něj upozorníte.