Parlament

Saksoński Landtag V kadencji został wybrany 31 sierpnia 2009 r. Kadencja trwa pięć lat. W skład Landtagu wchodzi obecnie 126 posłów. W Landtagu jest pięć frakcji. Po pokojowej rewolucji w roku 1989 Saksoński Landtag I kadencji wybrany został w 1990 r.

VI kadencja Landtagu zainaugurowana została posiedzeniem konstytucyjnym w dniu 29 września 2014 r. Zgodnie z ordynacją wyborczą do Saksońskiego Landtagu posłowie wybierani są w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych.

60 mandatów przypada na posłów w okręgach wyborczych, na którch wyborcy głosują bezpośrednio („pierwszy głos”) wybierając konkretną osobę na posła do Landtagu.

Pozostałe mandaty - z reguły również 60 - otrzymują partie, które otrzymały przynajmniej pięć procent głosów na listę („drugi głos”). Drugim głosem wyborcy decydują równocześnie o wzajemnych proporcjach między wybranymi partiami w parlamencie.

 

 

Wynik wyborów

W wyborach 2014 r. partie uzyskały procentowo następujące wyniki:

Partia Udziały głosów
CDU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna) 39,4 %
DIE LINKE (Lewica) 18,9 %
SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) 12,4 %
AfD (Alternatywa dla Niemiec) 9,7 %
GRÜNEN (Sojusz 90/Zieloni) 5,7 %

 W wyniku wyboróww skład VI Saksońskiego Landtagu weszło łącznie 126 posłanek i posłów.

 

Podział miejsc

Podział miejsc
Partia Miejsca
 CDU (Unia Chrześcijańsko-Demokratczna) 59
 DIE LINKE (Lewica) 27
 SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) 18
 AfD 14
 GRÜNE (Zieloni) 8

Zadania Landtagu

Do najważniejszych zadań Landtagu należą ustawodawstwo krajowe wraz z uchwalaniem budżetu oraz sprawowanie kontroli nad rządem krajowym z podlegającą mu administracją kraju związkowego.

Prawo zgłaszania do Landtagu projektów ustaw przysługuje frakcjom, grupom sześciu lub więcej posłów, rządowi krajowemu oraz obywatelom (obywatelska inicjatywa ustawodawcza).

Landtag podejmuje uchwały na sesji plenarnej zasadniczo na posiedzeniach jawnych. Sesja plenarna stanowi równocześnie forum debaty publicznej, ważnych wystąpień politycznych poszczególnych posłów, frakcji i rządu krajowego.

Komisja Landtagu

Do przygotowania uchwał na obrady plenarne Landtag tworzy komisje, do których należą posłowie wszystkich frakcji.

  • Komisje są miejscem szczegółowego omawiania proponowanych ustaw między ekspertami z poszczególnych frakcji.
  • Komisje zajmują się przede wszystkim sprawami powierzonymi im z reguły przez plenum Landtagu.
  • W celu zasięgnięcia informacji na temat przedmiotu obrad, komisje mogą przeprowadzać publiczne wysłuchania biegłych, przedstawicieli grup interesów oraz innych osób posiadających wiedzę na określony temat.
  • Posiedzenia komisji z zasady nie są jawne.