Parlament

7. Sakski krajny sejm bu 1. septembra 2019 woleny. Jedna wólbna perioda traje pjeć lět. Krajnemu sejmej přisłuša tuchwilu 119 zapósłancow. Je pjeć frakcijow. 1. Sakski krajny sejm po Měrliwej rewoluciji w lěće 1989 wutwori so w lěće 1990.

7. wólbna perioda započa so z konstituowacym posedźenjom 1. oktobra 2019. Po zakonju wo wólbach do Sakskeho krajneho sejma so zapósłancy w powšitkownych, direktnych, swobodnych, runohódnych a tajnych wólbach wola.

60 mandatow přińdźe na kandidatow we wólbnym wokrjesu, kotřiž so wot wolerja přez jeho direktny hłós („prěni hłós“) jako jednotliwe wosoby direktnje do krajneho sejma wola.

Zbytne – zwjetša tohorunja 60 – mandatow dóstanu strony, kotrež buchu wot znajmjeńša pjeć procentow wolerjow z lisćinowym hłosom („druhi hłós“) woleni. Z druhim hłosom rozsudźa wolerjo zdobom wo podźělnym poměrje wolenych stronow w parlamenće k sebi.

Wólbny wuslědk

Při wólbach 2019 docpěchu strony sćěhowace podźěle hłosow:

Strona Podźěle hłosow
CDU (Křesćansko-demokratiska unija) 32,1 %
AfD (Alternatiwa za Němsku) 27,5 %
Lěwica 10,4 %
GRÜNE (Zwjazk 90/Zeleni) 8,6 %
SPD (Socialnodemokratiska strona Němskeje) 7,7 %

 Zasadnje wobsteji Sakski krajny sejm ze 120 zapósłancow. Dokelž njemóžeše so jedna na AfD připadnjene městno přiličić, přisłuša 7. Sakskemu krajnemu sejmej 119 město 120 zapósłancow.

Rozdźělenje sydłow

Rozdzelenje sydlow
Frakcija Sydła
 CDU 45
 AfD 38
 Lěwica 14
 Zeleni 12
 SPD 10

Nadawki krajneho sejma

Najwažnišej nadawkaj parlamenta stej zakonjedawstwo kraja ze schwalenjom statneho etata kaž tež kontrola statneho knježerstwa a naslědneho statneho zarjadnistwa.

Prawo, krajnemu sejmej naćiski zakonja předpołožić, přisteji frakcijam, šěsć abo wjace zapósłancam, statnemu knježerstwu a ludej přez ludowy namjet.

Krajny sejm wobzamkuje přez połnozhromadźiznu - plenum - zasadnje w zjawnym posedźenju. Plenum je zdobom forum za zjawnu debatu, za wažne politiske wuprajenja jednotliwych zapósłancow, frakcijow a statneho knježerstwa.

Wuběrki krajneho sejma

Za přihot wobzamknjenjow plenuma twori krajny sejm wuběrki, kotrymž přisłušeja zapósłancy wšěch frakcijow.

  • Wone su městno dokładneho wuradźowanja mjez ekspertami frakcijow.
  • Wone zaběraja so předewšěm z naležnosćemi, kiž buchu jim – zwjetša wot plenuma  - přepokazane.
  • Wone móža k informaciji wo předmjeće wuradźowanja zjawne słyšenja wěcywustojnych, zajimowych zastupnistwow a druhich informaciskich wosobow přewjesć.
  • Wone přewjeduja swoje wuradźowanja zasadnje njezjawnje.