Parlament

6. Sakski krajny sejm bu 31. awgusta 2014 woleny. Jedna wólbna perioda traje pjeć lět. Krajnemu sejmej přisłuša tuchwilu 126 zapósłancow. Je pjeć frakcijow. 1. Sakski krajny sejm po Měrliwej rewoluciji w lěće 1989 wutwori so w lěće 1990.

6. wólbna perioda započa so z konstituowacym posedźenjom 29. septembra 2014. Po zakonju wo wólbach do Sakskeho krajneho sejma so zapósłancy w powšitkownych, direktnych, swobodnych, runohódnych a tajnych wólbach wola.

60 mandatow přińdźe na kandidatow we wólbnym wokrjesu, kotřiž so wot wolerja přez jeho direktny hłós („prěni hłós“) jako jednotliwe wosoby direktnje do krajneho sejma wola.

Zbytne – zwjetša tohorunja 60 – mandatow dóstanu strony, kotrež buchu wot znajmjeńša pjeć procentow wolerjow z lisćinowym hłosom („druhi hłós“) woleni. Z druhim hłosom rozsudźa wolerjo zdobom wo podźělnym poměrje wolenych stronow w parlamenće k sebi.

Wólbny wuslědk

Při wólbach 2014 docpěchu strony sćěhowace podźěle hłosow:

Strona Podźěle hłosow
CDU (Křesćansko-demokratiska unija) 39,4 %
Lěwica 18,9 %
SPD (Socialnodemokratiska strona Němskeje) 12,4 %
AfD (Alternatiwa za Němsku) 9,7 %
GRÜNE (Zwjazk 90/Zeleni) 5,7 %

 Po wuslědkuwólbow přisłuša 6. Sakskemu krajnemu sejmej cyłkownje 126 zapósłancow.

Rozdźělenje sydłow

Rozdzelenje sydlow
Frakcija Sydła
 CDU 59
 Lěwica 27
 SPD 18
 AfD 14
 Zeleni 8

Nadawki krajneho sejma

Najwažnišej nadawkaj parlamenta stej zakonjedawstwo kraja ze schwalenjom statneho etata kaž tež kontrola statneho knježerstwa a naslědneho statneho zarjadnistwa.

Prawo, krajnemu sejmej naćiski zakonja předpołožić, přisteji frakcijam, šěsć abo wjace zapósłancam, statnemu knježerstwu a ludej přez ludowy namjet.

Krajny sejm wobzamkuje přez połnozhromadźiznu - plenum - zasadnje w zjawnym posedźenju. Plenum je zdobom forum za zjawnu debatu, za wažne politiske wuprajenja jednotliwych zapósłancow, frakcijow a statneho knježerstwa.

Wuběrki krajneho sejma

Za přihot wobzamknjenjow plenuma twori krajny sejm wuběrki, kotrymž přisłušeja zapósłancy wšěch frakcijow.

  • Wone su městno dokładneho wuradźowanja mjez ekspertami frakcijow.
  • Wone zaběraja so předewšěm z naležnosćemi, kiž buchu jim – zwjetša wot plenuma  - přepokazane.
  • Wone móža k informaciji wo předmjeće wuradźowanja zjawne słyšenja wěcywustojnych, zajimowych zastupnistwow a druhich informaciskich wosobow přewjesć.
  • Wone přewjeduja swoje wuradźowanja zasadnje njezjawnje.