Dráždánské prehlásenie (SK)

"Pred dvadsiatimi rokmi zavanul Európou duch slobody. Duch slobody umožnilStrednej Európe opäť vstúpiť do priestoru spoločnej európskej budúcnosti atento utvárať spoločne s ostatnými Európanmi. Stredná Európa ovplyvňovalapo stáročia mimoriadnym spôsobom kultúrua vedu, ekonomiku a politiku nášhokontinentu. Počas Studenej vojny a v časerozdelenia Európy na demokratické ústavné štáty a komunistické diktatúry sa étosStrednej Európy ponoril do temna. Po konci diktatúry a rozdelenia Európa zrástlaa Stredná Európa opäť rozkvitá. Národy a štáty Strednej Európy dnes patria do Európskej úniea tvoria tak celoeurópske, na dobrovoľnosti založené osudové spoločenstvo.

Pred nami stoja v Európe veľké úlohy, ale i rozmanité šance. Stredná Európasa ako silný partner na tomto historickom období podieľa. "Fórum Stredná Európapri Saskom krajinskom sneme" chce tieto mimoriadne akcenty, ktoré prinášaStredná Európa v spoločnom úsilí o vytváranie budúcnosti Európskej únie, silnejšieukotviť v povedomí. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme"chce obnoviť spätosť medzi národmi a štátmi Strednej Európy za dnešných podmienok."Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce byť pri pohľadedo budúcnosti zdrojom impulzov pre celú Európsku úniu. Stredná Európa je súčasťoueurópskej budúcnosti. Budúcnosť Európy môže ťažiť zo skúseností a potenciálovStrednej Európy. V Strednej Európe sa združujú cezhraničné poznatky, ktoré môžubyť inšpiráciou pre Európsku úniu. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskomsneme" sa chce zasadzovať o to, aby Stredná Európa bola hnacou silou v Európskejúnii a aby Európska únia v Strednej Európe zostala vždy akceptovaná ako úniaobčaniek a občanov.

Tieto veľkéintelektuálne, politické a spoločenskéotázky našej doby sa v strednej Európe diskutujú striedavo medzi jednotou arozmanitosťou, rovnako tak ako všade inde v Európskej únii. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce týmtodiskusiám prepožičať svoj hlas a váhu. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskomsneme" pracuje v duchu dobrého susedstva, čestného partnerstva a európskehocieľa. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" slúži k posilneniustredoeurópskej občianskej spoločnosti.

"FórumStredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" sa chce vo svojej práci venovaťotázkam, ktoré majú pre budúcnosť Strednej Európy v EU centrálny význam: Slobodaa občianska spoločnosť - Solidarita v Strednej Európe - Spravodlivosť v regiónerozdielov - Význam stredoeurópskych tradícií pre budúcnosť Európy - Stredoeurópskemosty za svojimi okrajmi - Európske otázky a stredoeurópske odpovede - Hranicea prekračovanie hraníc - Stredná Európa ako spoločenstvo hodnôt - Tí ostatní: Menšinyv Strednej Európe.

Dvadsať rokovpo historickom prielome stredoeurópskej občianskej spoločnosti celkovo dozreladoba v Strednej Európe a v Európskej únii pre nový prielom v duchu revolúcie zaslobodu z rokov 1989/1990. Z Drážďan a zo Slobodného štátu Sasko vychádza novýimpulz: "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chce ukázaťcesty, ako môže stredoeurópska občianska spoločnosť prispieť k utváraniu našej spoločnejbudúcnosti. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskom sneme" chceposilniť solidaritu v Strednej Európe a v Európskej únii. "Fórum Stredná Európapri Saskom krajinskom sneme" chce Strednú Európu charakterizovanú spravodlivosťou,vyváženosťou a partnerstvom. "Fórum Stredná Európa pri Saskom krajinskomsneme" chce pomôcť, aby duch slobody i naďalej vanul v zodpovednosti zablaho nášho kontinentu."