Drezdai Nyilatkozat (HU)

Húsz évvel ezelőtt aszabadság szelleme fújt Európán keresztül. A szabadság szelleme lehetővé tetteKözép-Európa számára, hogy ismét beléphessen a közös európai jövő térségébe, ésezt együtt alakítsa más európaiakkal. Közép-Európa évszázadokon át különösmértékben rányomta bélyegét földrészünk kultúrájára és tudományára, gazdaságáraés politikájára. A hidegháború idején, amikor Európa különvált demokratikusalkotmányos államokra és kommunista diktatúrákra, Európa ethosza elhomályosult.A diktatúrák és a kettéosztottság megszűnése óta Európa összenőtt, ésKözép-Európa ismét felvirágzott. Ma Közép-Európa népei és államai az EurópaiUnióhoz tartoznak, és vele együtt egy összeurópai, önkéntességen alapulósorsközösséget alkotnak.

Itt, Európában nagyfeladatok, ugyanakkor sokirányú esélyek is állnak előttünk. Közép-Európa ebbena történelmi szakaszban erős partnerként részesedik. A »Forum Mitteleurópa beimSächsischen Landtag« ('A Szász Országgyűlés mellett működő Közép-Európa Fórum')az eddiginél nagyobb mértékben akarja tudatosítani azokat a különlegesértékhangsúlyokat, amelyeket Közép-Európa visz be az EU jövőjének formálásárairányuló erőfeszítésekbe. A »Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag« megakarja újítani Közép-Európa népeinek és államainak összetartozását a maifeltételek között. A »Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag«, előretekintve, az egész Európai Uniónak akar ösztönzéseket adni. Közép-Európa részeaz európai jövőnek. Európa jövője sokat profitálhat Közép-Európatapasztalataiból és potenciáljaiból. Közép-Európában összekapcsolódnak olyanhatárokon átívelő meglátások, amelyek az egész Európai Unió számára inspirálóklehetnek. A »Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag« azon kíván dolgozni,hogy Közép-Európa ösztönzésátadó legyen az Európai Unióban, és hogy az EurópaiUnió mint polgárainak és polgárnőinek uniója Közép-Európában mindig elfogadottmaradjon.

Korunk nagy szellemi,politikai és társadalmi kérdéseit Közép-Európában éppúgy az egység éssokféleség összjátékában vitatják meg, mint bárhol máshol az Európai Unióban. A»Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag« ezeknek a vitáknak akar súlyt éshangot adni. A »Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag« a jószomszédság,tisztességes partnerség és elkötelezett európaiság szellemében dolgozik. A»Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag« a közép-európai polgáritársadalom erősítésének szolgálatában áll.

A »Forum Mitteleuropa beimSächsischen Landtag« munkája során azoknak a kérdéseknek akarja szentelnimagát, amelyek Közép-Európa EU-beli jövője szempontjából központijelentőségűek: szabadság és polgári társadalom – szolidaritásKözép-Európában – igazságosság a különbözőségek régiójában – a közép-európaihagyományok jelentősége Európa jövőjére nézve – Közép-Európa hídjai a végeintúlra – európai kérdések és közép-európai válaszok – határok és határátlépések– Közép-Európa mint értékközösség – a másik: kisebbségek Közép-Európában.

Húsz évvel a közép-európaipolgári társadalom történelmi fölemelkedése után eljött az idő mind Közép-Európában, mind az egész EU-ban egy új fölemelkedésre az 1989/90-esfelszabadító forradalom szellemében. Drezdából és a Szász Szabadállamból újösztönzés indul: a »Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag« útmutatástakar adni arra nézve, hogyan tud bekapcsolódni közös jövőnk alakításába aközép-európai polgári társadalom. A »Forum Mitteleuropa beim SächsischenLandtag« erősíteni akarja a szolidaritást Közép-Európában és az EurópaiUnióban. A »Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag« az igazságosság, akiegyenlítődés és a Partnerség Közép-Európáját akarja. A »Forum Mitteleuropabeim Sächsischen Landtag« abban akar segíteni, hogy a szabadság szellemetovábbra is a földrészünk javáért érzett felelősség tudatában fújjon.