Dráždánské prohlášení (CZ)

Předdvaceti lety zavanul Evropou duch svobody. Duch svobody umožnil Střední Evropěopět vstoupit do prostoru společné evropské budoucnosti a tento utvářet společněs ostatními Evropany. Střední Evropa ovlivňovalapo staletí mimořádným způsobem kulturu avědu, ekonomiku apolitiku našeho kontinentu. Během Studené války a v době rozdělení Evropy nademokratické ústavní státy a komunistické diktatury se étos Střední Evropy ponořildo temna. Po konci diktatur a rozdělení Evropa srostla a StředníEvropa opět vzkvétá. Národy a státy Střední Evropy dnes patřído Evropské unie a tvoří tak celoevropské, na dobrovolnosti založené osudovéspolečenství.

Před námistojí v Evropě velké úkoly, ale i rozmanité šance. Střední Evropa se jako silnýpartner na tomto historickém období podílí. "Fórum Střední Evropa přiSaském zemském sněmu" chce tyto mimořádné akcenty, které přináší StředníEvropa ve společném úsilí o vytváření budoucnosti Evropské unie, silnějiukotvit v povědomí. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu"chce obnovit sounáležitost mezi národy a státy Střední Evropy za dnešníchpodmínek. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" chce býtpři pohledu do budoucna zdrojem impulzů pro celou Evropskou unii. StředníEvropa je součástí evropské budoucnosti. Budoucnost Evropy může těžit zezkušeností a potenciálů Střední Evropy. Ve Střední Evropě se sdružujípřeshraniční poznatky, které mohou být inspirací pro Evropskou unii. "FórumStřední Evropa při Saském zemském sněmu" se chce zasazovat o to, abyStřední Evropa byla hnací silou v Evropské unii a aby Evropská unie ve StředníEvropě zůstala vždy akceptována jako unie občanek a občanů.

Tyto velkéintelektuální, politické a sociálníotázky naší doby se ve střední Evropě diskutují střídavě mezi jednotou arozmanitostí, stejně tak jako všude jinde v Evropské unii. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu" chce těmtodiskusím propůjčit svůj hlas a váhu. "Fórum Střední Evropa při Saskémzemském sněmu" pracuje v duchu dobrého sousedství, poctivého partnerství aevropského cíle. "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu"slouží k posílení středoevropské občanské společnosti.

"FórumStřední Evropa při Saském zemském sněmu" se chce ve své práci věnovatotázkám, které mají pro budoucnost Střední Evropy v EU centrální význam: Svobodaa občanská společnost - Solidarita ve Střední Evropě - Spravedlnost v regionurozdílů - Význam středoevropských tradicí pro budoucnost Evropy - Středoevropskémosty za svými předěly - Evropské otázky a středoevropské odpovědi - Hranice apřekračování hranic - Střední Evropa jako společenství hodnot - Ti ostatní: Menšinyve Střední Evropě.

Dvacet let po historickém průlomu středoevropské občanské společnosti celkověuzrála doba ve Střední Evropě a v Evropské unii pro nový průlom v duchurevoluce za svobodu z let 1989/1990. Z Drážďan a ze Svobodného státu Saskovychází nový impulz: "Fórum Střední Evropa při Saském zemském sněmu"chce ukázat cesty, jak může středoevropská občanská společnost přispět k utvářenínaší společné budoucnosti. "Fórum Střední Evropa při Saském zemskémsněmu" chce posílit solidaritu ve Střední Evropě a v Evropské unii. "FórumStřední Evropa při Saském zemském sněmu" chce Střední Evropucharakterizovanou spravedlností, vyvážeností a partnerstvím. "Fórum StředníEvropa při Saském zemském sněmu" chce pomoci, aby duch svobody i nadálevanul v odpovědnosti za blaho našeho kontinentu.