Deklaracja Drezdeńska (PL)

Przed dwudziestu laty Europę ogarnął duch wolności. Krajom Europy Środkowejten duch pozwolił na powrót do przestrzeni wspólnej europejskiej przyszłościoraz na aktywny udział w jej kształtowaniu wraz z pozostałymi Europejczykami. Przezwiele wieków Europa Środkowa w szczególny sposób wywierała wpływ na kulturę,naukę, gospodarkę i politykę naszego kontynentu. Jednak w okresie zimnej wojnyoraz podziału Europy na demokratyczne państwa o ustroju konstytucyjnym i komunistycznedyktatury etos krajów Europy Środkowej uległ zachwianiu. Po obaleniu dyktaturyoraz przezwyciężeniu podziałów Europa zjednoczyła się, a kraje Europy Środkowejprzeżywają rozkwit. Dziś środkowoeuropejskie narody i państwa należą do UniiEuropejskiej i współtworzą opartą na dobrowolności ogólnoeuropejską wspólnotę doświadczeń.

Przed Europejczykami nie tylko stoją trudne wyzwania, lecz również otwierająsię rozległe perspektywy. W tym historycznym procesie kraje Europy Środkowej dałysię poznać jako solidny partner. „Forum na rzecz Europy Środkowej przySaksońskim Parlamencie Krajowym“ postawiło sobie za cel zwrócenie uwagi naszczególne akcenty, jakie państwa Europy Środkowej przydają wspólnym wysiłkomna rzecz przyszłości UE. W nowych warunkach geopolitycznych „Forum na rzeczEuropy Środkowej” dąży do odrodzenia więzi pomiędzy narodami i krajami Europy Środkowej.Myśląc o przyszłości, „Forum na rzecz Europy Środkowej“ pragnie dostarczać impulsówdla całej Unii Europejskiej oraz umocnić przekonanie, że Europa Środkowa jestintegralnym elementem europejskiej wspólnoty. Przyszłość Europy może czerpać zdoświadczeń i potencjału krajów Europy Środkowej – w niej scalają się idee współpracytransgranicznej, które mogą stanowić inspirację dla całej UniiEuropejskiej.  „Forum na rzecz EuropyŚrodkowej przy Saksońskim Parlamencie Krajowym“ pragnie zachęcić do uznaniakrajów Europy Środkowej za motor integracji europejskiej oraz do docenieniafaktu, że w krajach Europy Środkowej Unia Europejska powszechnie utożsamianajest z unią obywateli i obywatelek.

Jesteśmy świadomi, że aktualne i doniosłe zagadnienia intelektualne,polityczne oraz społeczne są przedmiotem ożywionych dyskusji również wpaństwach środkowoeuropejskich. Debaty te, podobnie jak w innych krajach UniiEuropejskiej, toczone są w atmosferze jedności przeplatającej się zróżnorodnością. Pragniemy baczniej przysłuchiwać się tym polemikom oraz nadać imwiększej wagi. „Forum na rzecz Europy Środkowej“ realizuje swoje cele w duchudobrego sąsiedztwa, uczciwego partnerstwa oraz idei integracji europejskiej.Pragniemy przyczyniać się do rozwoju środkowoeuropejskich społeczeństwobywatelskich.

W ramach swojej działalności „Forum na rzecz Europy Środkowej przySaksońskim Parlamencie Krajowym“ podejmuje zagadnienia o centralnym znaczeniudla przyszłości Europy Środkowej w Unii Europejskiej, takie jak wolność i rozwójspołeczeństwa obywatelskiego – Solidarność w Europie Środkowej – Pojęciesprawiedliwości w regionie głębokich różnic – Znaczenie środkowoeuropejskichtradycji dla przyszłości Europy – Mosty pomiędzy krajami Europy Środkowej i ichwpływ na kraje spoza regionu – Europejskie pytania i środkowoeuropejskieodpowiedzi – Granice i współpraca ponad granicami – Europa Środkowa jakowspólnota wartości – Inność: miejsce mniejszości w Europie Środkowej.

Dwadzieścia lat po historycznym przebudzeniu środkowoeuropejskichspołeczeństw obywatelskich w krajach Europy Środkowej oraz w całej UniiEuropejskiej nadszedł czas na dokonanie przełomu w duchu rewolucji wolnościowejz lat 1989/90. Inicjatywa Drezna i Wolnego Kraju Związkowego Saksonii daje noweimpulsy: dążeniem „Forum na rzecz Europy Środkowej przy Saksońskim ParlamencieKrajowym“ jest wskazanie dróg umożliwiających środkowoeuropejskimspołeczeństwom obywatelskim uczestnictwo w kształtowaniu wspólnej europejskiejprzyszłości. „Forum na rzecz Europy Środkowej“ zmierza również do umocnieniasolidarności wśród krajów Europy Środkowej. Zabiegamy o zapewnieniesprawiedliwości, równowagi oraz partnerstwa w obrębie Europy Środkowej.  „Forum na rzecz Europy Środkowej przySaksońskim Parlamencie Krajowym“ dołoży wszelkich starań, aby nie słabł duchwolności przejawiający się w odpowiedzialności za pomyślność naszego kontynentu.